0920 936 2581

0902 936 2581

02109362581
0

دعوت به همکاری

از تمام همکاران در سطح داخلی و بین المللی که می توانند در حوزه سلامت و طب سنتی فعالیت کنند، دعوت به عمل می آید.

نداشتن مدرک در مقاطع تحصلی مهم نیست ! داشتن رزومه و توانایی و تجربه در مربیگری الزامی است.

  فرم درخواست همکاری