0920 936 2581

0902 936 2581

02109362581
0
محتوای زبان شناسی چیست
aamozeshe zaban shenasi

زبان شناسی چیست؟

زبان شناسی چیست؟ تشخیص بیماری از طریق زبان   مهم ترین ابزارهای تشخیص در طب سنتی چینی زبان شناسی است، امروزه در ایرانم بسیار رواج پیدا کرده است. پزشک ها می توانند با تجزیه و تحلیل زبان به تشخیص نزدیک ...